Stan na 31.12.2022 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

A.

Aktywa trwałe

10 781 407,18

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

10 530 093,18

1.

Środki trwałe

10 522 528,38

a.

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)

0,00

b.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 931 144,25

c.

Urządzenia techniczne i maszyny

271 611,63

d.

Środki transportu

8 309 697,89

e.

Inne środki trwałe

10 074,61

III.

Należności długoterminowe

3 840,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

247 474,00

B.

Aktywa obrotowe

6 040 788,11

I.

Zapasy

662 597,72

II.

Należności krótkoterminowe

1 219 554,77

III.

Inwestycje krótkoterminowe

4 032 609,88

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

126 025,74

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

D.

Udziały (akcje) własne

0,00

 

Suma aktywów

16 822 195,29

 

Struktura własnościowa Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.620.000 zł i dzieli się na:

  • akcje zwykłe serii A od nr 1 do A 332 000 po cenie nominalnej za sztukę
    10 zł,

  • akcje zwykłe serii B od nr 1 do 30 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł,

  • akcje zwykłe serii C od nr 1 do 100 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł.

Struktura kapitału akcyjnego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

 

L. p

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Wartość nominalna posiadanych przez akcjonariusza akcji (w zł)

Udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale

(%)

Zwykłych imiennych

Uprzywilejowanych

1.

Powiat Strzelecki

461 999

-

4 619 990,00

99,99978

2.

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”

1

-

10,00

0,00022

Ogółem

 

462 000

-

4 620 000,00

100,0000

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 kwiecień 2018 13:45 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 kwiecień 2018 13:46 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 14:28 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 kwiecień 2018 14:28 Henryk Ogaza
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 sierpień 2019 07:44 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 październik 2020 12:34 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 wrzesień 2021 11:34 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. środa, 03 sierpień 2022 09:42 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. środa, 03 sierpień 2022 09:42 Walentyn Łukasz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 lipiec 2023 08:28 Walentyn Łukasz