Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. informuje, iż rozpoczęto realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – etap II”.

Projekt realizowany jest w oparciu o umowę partnerską zawartą 25 września 2017 roku pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle (Parter Wiodący) a PKS w Strzelcach Opolskich S.A. (Partner Projektu).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Przedmiotowy projekt jest kontynuacją będącego w realizacji projektu
pn. Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim realizowanego zgodnie z umową nr RPOP.03.01.01-16-008/16-00 w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020. Przedmiotem projektu będzie infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską, zakup i uruchomienie e-usług oraz zakup 19 nowych autobusów o łącznej pojemności 1.113 miejsc siedzących i stojących, w tym: Dla PKS Strzelce Opolskie 773 miejsc: 2 szt. autobusów Mini, 6 szt. autobusów MIDI, 5 szt. autobusów MIDI w części niskopodłogowej, 2 szt. autobusów MAXI, Dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 340 miejsc: 3 szt. autobusów z silnikami diesla, 1 szt. autobus hybrydowy.

Zakupione autobusy będą spełniać graniczne warunki w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin zawartych, w normie Euro 6. Przedmiotowa inwestycja wynika z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej gmin, na których będą świadczone usługi transportu publicznego przez zakupiony tabor, które należą do Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego i są to: Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Zawadzkie, Jemielnica. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będzie dostarczać dyspozytorom oraz osobom zarządzającym transportem w czasie rzeczywistym informacje o pozycji poszczególnych pojazdów i ich relacji do rozkładów jazdy. Umożliwi to usprawnienie procesów zarządzania eksploatowanymi autobusami. Rozbudowa systemu przyczyni się do: - integracji systemów PKS w Strzelcach Opolskich i MZK w Kędzierzynie-Koźlu, - podniesienia poziomu wizerunku przewozów realizowanych przez Partnera Wiodącego i Partnera, - zahamowania niekorzystnego trendu rezygnacji z komunikacji publicznej na rzecz komunikacji indywidualnej w wyniku dostarczenia pasażerom lepszej jakości informacji o podróżach.