Stan na 31.12.2019 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

A.

Aktywa trwałe

12 644 941,48

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

12 488 337,49

1.

Środki trwałe

12 265 081,49

a.

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)

131 332,32

b.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 973 841,48

c.

Urządzenia techniczne i maszyny

242 983,13

d.

Środki transportu

9 904 723,78

e.

Inne środki trwałe

12 200,78

III.

Należności długoterminowe

3 683,99

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

152 920,00

B.

Aktywa obrotowe

2 790 037,60

I.

Zapasy

329 357,38

II.

Należności krótkoterminowe

733 210,12

III.

Inwestycje krótkoterminowe

1 538 876,32

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

188 593,78

 

Suma aktywów

15 434 979,08

 

Struktura własnościowa Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.620.000 zł i dzieli się na:

  • akcje zwykłe serii A od nr 1 do A 332 000 po cenie nominalnej za sztukę
    10 zł,

  • akcje zwykłe serii B od nr 1 do 30 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł,

  • akcje zwykłe serii C od nr 1 do 100 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł.

Struktura kapitału akcyjnego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

 

L. p

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Wartość nominalna posiadanych przez akcjonariusza akcji (w zł)

Udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale

(%)

Zwykłych imiennych

Uprzywilejowanych

1.

Powiat Strzelecki

461 999

-

4 619 990,00

99,99978

2.

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”

1

-

10,00

0,00022

Ogółem

 

462 000

-

4 620 000,00

100,0000