Oświadczenia majątkowe

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Przykładowej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Stan na 31.12.2021 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

A.

Aktywa trwałe

10 707 205,27

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

10 576 117,27

1.

Środki trwałe

10 576 117,27

a.

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)

43 777,32

b.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 775 604,69

c.

Urządzenia techniczne i maszyny

251 882,67

d.

Środki transportu

8 499 166,21

e.

Inne środki trwałe

5 686,38

III.

Należności długoterminowe

3 840,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

127 248,00

B.

Aktywa obrotowe

6 021 249,13

I.

Zapasy

476 152,46

II.

Należności krótkoterminowe

989 484,60

III.

Inwestycje krótkoterminowe

4 409 482,43

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

146 129,64

 

Suma aktywów

16 728 454,40

Struktura własnościowa Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.620.000 zł i dzieli się na:

  • akcje zwykłe serii A od nr 1 do A 332 000 po cenie nominalnej za sztukę
    10 zł,

  • akcje zwykłe serii B od nr 1 do 30 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł,

  • akcje zwykłe serii C od nr 1 do 100 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł.

Struktura kapitału akcyjnego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

 

L. p

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Wartość nominalna posiadanych przez akcjonariusza akcji (w zł)

Udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale

(%)

Zwykłych imiennych

Uprzywilejowanych

1.

Powiat Strzelecki

461 999

-

4 619 990,00

99,99978

2.

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”

1

-

10,00

0,00022

Ogółem

 

462 000

-

4 620 000,00

100,0000