Stan na 31.12.2018 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość w zł

A.

Aktywa trwałe

12 383 579,96

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

12 292 524,20

1.

Środki trwałe

12 285 176,16

a.

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)

175 109,82

b.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 028 378,63

c.

Urządzenia techniczne i maszyny

220 732,92

d.

Środki transportu

9 842 995,38

e.

Inne środki trwałe

17 959,41

III.

Należności długoterminowe

3 701,76

IV.

Inwestycje długoterminowe

0,00

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

87 354,00

B.

Aktywa obrotowe

4 157 969,63

I.

Zapasy

393 228,18

II.

Należności krótkoterminowe

2 802 103,31

III.

Inwestycje krótkoterminowe

799 241,30

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

163 396,84

 

Suma aktywów

16 541 549,59

Struktura własnościowa Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.620.000 zł i dzieli się na:

  • akcje zwykłe serii A od nr 1 do A 332 000 po cenie nominalnej za sztukę
    10 zł,

  • akcje zwykłe serii B od nr 1 do 30 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł,

  • akcje zwykłe serii C od nr 1 do 100 000 po cenie nominalnej za sztukę 10 zł.

Struktura kapitału akcyjnego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

 

L. p

Nazwa akcjonariusza

Liczba akcji

Wartość nominalna posiadanych przez akcjonariusza akcji (w zł)

Udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w kapitale

(%)

Zwykłych imiennych

Uprzywilejowanych

1.

Powiat Strzelecki

461 999

-

4 619 990,00

99,99978

2.

Związek Powiatowo-Gminny „JEDŹ Z NAMI”

1

-

10,00

0,00022

Ogółem

 

462 000

-

4 620 000,00

100,0000